DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Luister

«SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te… Jakobus 1:19»
SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.
Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig.Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.
EK het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.
Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.
Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
'n Pad ten lewe is hy wat die tug in ag neem; maar hy wat die teregwysing veronagsaam, raak verdwaald.Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.
In die môre, Here, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my Naam eer te bewys nie, sê die Here van die leërskare, dan sal Ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander; ja, Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie.If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.
Julle moet die Here julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?
Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word.Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.
BEWAAR, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie.My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.
Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”
EN as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin.If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.

Ek het die Here gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
Vorige12Volgende

Bybelvers van die dag

Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Willekeurig Bybelvers

Ek slaan my oë op na die berge:
waar sal my hulp vandaan kom?
My hulp is van die Here
wat hemel en aarde gemaak het.
Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!