DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2013)

Zondag 31 maart 2013

Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Zaterdag 30 maart 2013

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Vrijdag 29 maart 2013

En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij Koning der Joden!

Donderdag 28 maart 2013

Het bezit van de rijke is zijn sterke stad,
en als een hoge muur – in zijn verbeelding.

Woensdag 27 maart 2013

Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Dinsdag 26 maart 2013

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Maandag 25 maart 2013

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

Zondag 24 maart 2013

En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende:
Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!

Zaterdag 23 maart 2013

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Vrijdag 22 maart 2013

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Donderdag 21 maart 2013

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Woensdag 20 maart 2013

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Dinsdag 19 maart 2013

En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.

Maandag 18 maart 2013

Rijkdom baat niet ten dage des toorns,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Zondag 17 maart 2013

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Zaterdag 16 maart 2013

Want des Heren woord is waarachtig,
al zijn werk geschiedt in trouw.

Vrijdag 15 maart 2013

Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Donderdag 14 maart 2013

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Woensdag 13 maart 2013

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Dinsdag 12 maart 2013

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

Maandag 11 maart 2013

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Zondag 10 maart 2013

Want Hij weet, hoe mijn wandel is;
toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.
Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
ik hield zijn weg zonder af te buigen.

Zaterdag 9 maart 2013

O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.

Vrijdag 8 maart 2013

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Donderdag 7 maart 2013

Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.

Woensdag 6 maart 2013

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Dinsdag 5 maart 2013

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Maandag 4 maart 2013

En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

Zondag 3 maart 2013

En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.

Zaterdag 2 maart 2013

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Vrijdag 1 maart 2013

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie