DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2013)

Dinsdag 30 april 2013

Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

Maandag 29 april 2013

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Zondag 28 april 2013

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Zaterdag 27 april 2013

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Vrijdag 26 april 2013

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Donderdag 25 april 2013

De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.

Woensdag 24 april 2013

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Dinsdag 23 april 2013

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Maandag 22 april 2013

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen,
of er was een lofzang onder mijn tong.

Zondag 21 april 2013

Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zaterdag 20 april 2013

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Vrijdag 19 april 2013

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Donderdag 18 april 2013

Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

Woensdag 17 april 2013

Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.

Dinsdag 16 april 2013

Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.

Maandag 15 april 2013

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Zondag 14 april 2013

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

Zaterdag 13 april 2013

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Vrijdag 12 april 2013

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Donderdag 11 april 2013

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Woensdag 10 april 2013

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.

Dinsdag 9 april 2013

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Maandag 8 april 2013

Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.

Zondag 7 april 2013

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Zaterdag 6 april 2013

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Vrijdag 5 april 2013

Op God rust mijn heil en mijn eer,
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Donderdag 4 april 2013

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Woensdag 3 april 2013

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Dinsdag 2 april 2013

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Maandag 1 april 2013

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Bijbeltekst van de dag

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie