DailyVerses.net

Archief (Oktober 2017)

NBV BGT NBG BB

Dinsdag 31 oktober 2017

Prediker 9:7
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Maandag 30 oktober 2017

1 Petrus 3:10-11
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Zondag 29 oktober 2017

Hebreeën 4:12
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Zaterdag 28 oktober 2017

Spreuken 23:15
Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn hart over van vreugde.

Vrijdag 27 oktober 2017

Handelingen 13:47
Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Donderdag 26 oktober 2017

1 Johannes 5:13
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Woensdag 25 oktober 2017

Spreuken 12:16
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede,
wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.

Dinsdag 24 oktober 2017

Lucas 19:10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Maandag 23 oktober 2017

Romeinen 3:23-24
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Zondag 22 oktober 2017

Spreuken 19:8
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Zaterdag 21 oktober 2017

Johannes 14:13
En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 20 oktober 2017

Lucas 12:22b-23
Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

Donderdag 19 oktober 2017

Psalmen 66:17
Toen mijn mond hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.

Woensdag 18 oktober 2017

Matteüs 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Dinsdag 17 oktober 2017

Hebreeën 13:20-21
Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Maandag 16 oktober 2017

Psalmen 37:5-6
Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Zondag 15 oktober 2017

Johannes 7:38
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.

Zaterdag 14 oktober 2017

Job 42:10
Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.

Vrijdag 13 oktober 2017

Psalmen 37:4
Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

Donderdag 12 oktober 2017

1 Petrus 3:15
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Woensdag 11 oktober 2017

Johannes 14:26
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Dinsdag 10 oktober 2017

Prediker 3:12-13
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Maandag 9 oktober 2017

Jakobus 4:8
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Zondag 8 oktober 2017

Efeziërs 2:4-5
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Zaterdag 7 oktober 2017

Psalmen 143:10
Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.

Vrijdag 6 oktober 2017

Matteüs 4:4
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Donderdag 5 oktober 2017

Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Woensdag 4 oktober 2017

Spreuken 19:21
Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Dinsdag 3 oktober 2017

Deuteronomium 4:29
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

Maandag 2 oktober 2017

Johannes 15:26
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Zondag 1 oktober 2017

Psalmen 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android