DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2017)

Dinsdag 31 oktober 2017

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.

Maandag 30 oktober 2017

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

Zondag 29 oktober 2017

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Zaterdag 28 oktober 2017

Mijn zoon, als je hart wijs is,
zal mijn hart zich verblijden, ja, het mijne!

Vrijdag 27 oktober 2017

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Donderdag 26 oktober 2017

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Woensdag 25 oktober 2017

De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend,
maar wie schrander is, bedekt schande.

Dinsdag 24 oktober 2017

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Maandag 23 oktober 2017

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Zondag 22 oktober 2017

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief,
wie inzicht bewaart, vindt het goede.

Zaterdag 21 oktober 2017

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Vrijdag 20 oktober 2017

Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Donderdag 19 oktober 2017

Ik riep tot Hem met mijn mond,
en Hij werd geroemd door mijn tong.

Woensdag 18 oktober 2017

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Dinsdag 17 oktober 2017

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,
moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Maandag 16 oktober 2017

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.

Zondag 15 oktober 2017

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zaterdag 14 oktober 2017

En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe.

Vrijdag 13 oktober 2017

Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Donderdag 12 oktober 2017

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

Woensdag 11 oktober 2017

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Dinsdag 10 oktober 2017

Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Maandag 9 oktober 2017

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Zondag 8 oktober 2017

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Zaterdag 7 oktober 2017

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Vrijdag 6 oktober 2017

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Donderdag 5 oktober 2017

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Woensdag 4 oktober 2017

In het hart van de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

Dinsdag 3 oktober 2017

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.

Maandag 2 oktober 2017

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

Zondag 1 oktober 2017

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!

Bijbeltekst van de dag

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie