DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2017)

Dinsdag 31 oktober 2017

Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.

Maandag 30 oktober 2017

Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.

Zondag 29 oktober 2017

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Zaterdag 28 oktober 2017

Mijn zoon, indien uw hart wijs is,
dan zal ook mijn hart zich verheugen.

Vrijdag 27 oktober 2017

Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Donderdag 26 oktober 2017

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Woensdag 25 oktober 2017

Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend,
maar een schrandere bedekt de smaad.

Dinsdag 24 oktober 2017

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Maandag 23 oktober 2017

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Zondag 22 oktober 2017

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Zaterdag 21 oktober 2017

En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Vrijdag 20 oktober 2017

Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Donderdag 19 oktober 2017

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen,
of er was een lofzang onder mijn tong.

Woensdag 18 oktober 2017

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Dinsdag 17 oktober 2017

De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Maandag 16 oktober 2017

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.

Zondag 15 oktober 2017

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zaterdag 14 oktober 2017

En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.

Vrijdag 13 oktober 2017

Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Donderdag 12 oktober 2017

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Woensdag 11 oktober 2017

Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Dinsdag 10 oktober 2017

Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.

Maandag 9 oktober 2017

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Zondag 8 oktober 2017

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.

Zaterdag 7 oktober 2017

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God,
uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Vrijdag 6 oktober 2017

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Donderdag 5 oktober 2017

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Woensdag 4 oktober 2017

Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen,
maar de raad des Heren, die zal bestaan.

Dinsdag 3 oktober 2017

En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Maandag 2 oktober 2017

Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.

Zondag 1 oktober 2017

Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie