DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2017)

Donderdag 30 november 2017

Want de Here geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Woensdag 29 november 2017

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.

Dinsdag 28 november 2017

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Maandag 27 november 2017

Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan,
opdat uw levensjaren talrijk worden.

Zondag 26 november 2017

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Zaterdag 25 november 2017

En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Vrijdag 24 november 2017

Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.

Donderdag 23 november 2017

Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

Woensdag 22 november 2017

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

Dinsdag 21 november 2017

Op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou vlees mij aandoen?

Maandag 20 november 2017

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Zondag 19 november 2017

Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des Heren.

Zaterdag 18 november 2017

Een vriend heeft te allen tijde lief,
maar een broeder wordt voor de nood geboren.

Vrijdag 17 november 2017

Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.

Donderdag 16 november 2017

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Woensdag 15 november 2017

Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Dinsdag 14 november 2017

De Here maakt arm en maakt rijk;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

Maandag 13 november 2017

Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Zondag 12 november 2017

God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen,
die gevangenen uitleidt in voorspoed;
doch weerspannigen wonen in een dor land.

Zaterdag 11 november 2017

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Vrijdag 10 november 2017

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

Donderdag 9 november 2017

Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.

Woensdag 8 november 2017

Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Dinsdag 7 november 2017

Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Maandag 6 november 2017

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.

Zondag 5 november 2017

Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.

Zaterdag 4 november 2017

En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.

Vrijdag 3 november 2017

Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom,
maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.

Donderdag 2 november 2017

Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.

Woensdag 1 november 2017

Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie