DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (April 2019)

Dinsdag 30 april 2019

1 Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Maandag 29 april 2019

Psalmen 139:23-24
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Zondag 28 april 2019

Matteüs 4:17
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Zaterdag 27 april 2019

1 Johannes 5:14
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Vrijdag 26 april 2019

Spreuken 17:9
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Donderdag 25 april 2019

1 Petrus 3:7
U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Woensdag 24 april 2019

1 Johannes 4:11
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Dinsdag 23 april 2019

Psalmen 71:23
Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

Maandag 22 april 2019

1 Korintiërs 15:3-4
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Zondag 21 april 2019

Lucas 24:6-7
Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Zaterdag 20 april 2019

Psalmen 138:8
De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Vrijdag 19 april 2019

Jesaja 53:5
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Donderdag 18 april 2019

Jakobus 5:16
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Woensdag 17 april 2019

Spreuken 16:28
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Dinsdag 16 april 2019

1 Tessalonicenzen 5:24
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Maandag 15 april 2019

Jesaja 26:3
De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.

Zondag 14 april 2019

Psalmen 118:25-26
HEER, geef ons de overwinning,
HEER, geef ons voorspoed.
Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Zaterdag 13 april 2019

Matteüs 10:28
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

Vrijdag 12 april 2019

Efeziërs 3:16-17
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Donderdag 11 april 2019

Spreuken 10:9
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

Woensdag 10 april 2019

Ezechiël 18:32
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Dinsdag 9 april 2019

Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Maandag 8 april 2019

Psalmen 20:5
Moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

Zondag 7 april 2019

Efeziërs 4:26-27
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Zaterdag 6 april 2019

Kolossenzen 3:12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Vrijdag 5 april 2019

Psalmen 34:16
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Donderdag 4 april 2019

1 Korintiërs 15:22
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Woensdag 3 april 2019

Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Dinsdag 2 april 2019

Psalmen 59:17
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
u bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.

Maandag 1 april 2019

Matteüs 19:21
Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.