DailyVerses.net

Archief (Maart 2019)

NBV BGT NBG BB

Zondag 31 maart 2019

Romeinen 12:12
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Zaterdag 30 maart 2019

Psalmen 127:1
Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Vrijdag 29 maart 2019

Matteüs 6:21
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Donderdag 28 maart 2019

Lucas 6:45
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Woensdag 27 maart 2019

Spreuken 31:9
Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Dinsdag 26 maart 2019

Kolossenzen 3:16
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Maandag 25 maart 2019

Matteüs 6:3-4
Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zondag 24 maart 2019

Psalmen 34:15
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Zaterdag 23 maart 2019

Job 6:14
Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.

Vrijdag 22 maart 2019

Romeinen 12:15
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Donderdag 21 maart 2019

Psalmen 145:3
Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Woensdag 20 maart 2019

Efeziërs 6:10
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Dinsdag 19 maart 2019

Klaagliederen 3:22-23
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!

Maandag 18 maart 2019

Spreuken 22:6
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Zondag 17 maart 2019

Romeinen 8:35
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Zaterdag 16 maart 2019

1 Korintiërs 6:9-10
Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Vrijdag 15 maart 2019

Psalmen 124:8
Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Donderdag 14 maart 2019

Romeinen 10:9
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Woensdag 13 maart 2019

1 Korintiërs 1:10
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Dinsdag 12 maart 2019

Spreuken 12:25
Kommer maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Maandag 11 maart 2019

Galaten 5:1
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Zondag 10 maart 2019

Jesaja 40:31
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zaterdag 9 maart 2019

Psalmen 73:25
Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.

Vrijdag 8 maart 2019

Lucas 6:27-28
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Donderdag 7 maart 2019

1 Johannes 3:4
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

Woensdag 6 maart 2019

Spreuken 25:28
Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Dinsdag 5 maart 2019

Kolossenzen 3:2
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

Maandag 4 maart 2019

2 Kronieken 15:2b
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

Zondag 3 maart 2019

Psalmen 67:8
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Zaterdag 2 maart 2019

Joël 2:12
Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.

Vrijdag 1 maart 2019

Matteüs 11:28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android