DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2019)

Dinsdag 30 april 2019

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.

Maandag 29 april 2019

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Zondag 28 april 2019

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Zaterdag 27 april 2019

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Vrijdag 26 april 2019

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Donderdag 25 april 2019

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Woensdag 24 april 2019

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

Dinsdag 23 april 2019

Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
en mijn ziel, die Gij hebt verlost.

Maandag 22 april 2019

Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.

Zondag 21 april 2019

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan.

Zaterdag 20 april 2019

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.

Vrijdag 19 april 2019

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Donderdag 18 april 2019

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Woensdag 17 april 2019

Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

Dinsdag 16 april 2019

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Maandag 15 april 2019

Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Zondag 14 april 2019

Och Here, geef toch heil,
och Here, geef toch voorspoed!
Gezegend hij, die komt in de naam des Heren;
wij zegenen u uit het huis des Heren.

Zaterdag 13 april 2019

En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Vrijdag 12 april 2019

Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

Donderdag 11 april 2019

Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.

Woensdag 10 april 2019

Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.

Dinsdag 9 april 2019

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Maandag 8 april 2019

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.

Zondag 7 april 2019

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Zaterdag 6 april 2019

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Vrijdag 5 april 2019

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep.

Donderdag 4 april 2019

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Woensdag 3 april 2019

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Dinsdag 2 april 2019

Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want Gij waart mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.

Maandag 1 april 2019

Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

Bijbeltekst van de dag

Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie