DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2019)

Vrijdag 31 mei 2019

Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Donderdag 30 mei 2019

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Woensdag 29 mei 2019

Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.

Dinsdag 28 mei 2019

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Maandag 27 mei 2019

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Zondag 26 mei 2019

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Zaterdag 25 mei 2019

Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.

Vrijdag 24 mei 2019

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Donderdag 23 mei 2019

Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.

Woensdag 22 mei 2019

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Dinsdag 21 mei 2019

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Maandag 20 mei 2019

Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.

Zondag 19 mei 2019

Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.

Zaterdag 18 mei 2019

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Vrijdag 17 mei 2019

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.

Donderdag 16 mei 2019

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Woensdag 15 mei 2019

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Dinsdag 14 mei 2019

Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet
en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing.
Want de Here bestraft wie Hij liefheeft,
ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.

Maandag 13 mei 2019

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Zondag 12 mei 2019

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Zaterdag 11 mei 2019

Roepen zij, dan hoort de Here,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De Here is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.

Vrijdag 10 mei 2019

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Donderdag 9 mei 2019

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Woensdag 8 mei 2019

De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.

Dinsdag 7 mei 2019

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Maandag 6 mei 2019

Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Zondag 5 mei 2019

De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Zaterdag 4 mei 2019

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.

Vrijdag 3 mei 2019

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Donderdag 2 mei 2019

Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

Woensdag 1 mei 2019

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Bijbeltekst van de dag

Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie