DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2019)

Zondag 30 juni 2019

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Zaterdag 29 juni 2019

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Vrijdag 28 juni 2019

Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;
mijn lippen zullen U roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
in uw naam mijn handen opheffen.

Donderdag 27 juni 2019

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Woensdag 26 juni 2019

En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

Dinsdag 25 juni 2019

Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!

Maandag 24 juni 2019

Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Zondag 23 juni 2019

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Zaterdag 22 juni 2019

Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste
verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Vrijdag 21 juni 2019

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Donderdag 20 juni 2019

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Woensdag 19 juni 2019

De rechtschapenheid der oprechten leidt hen,
maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.

Dinsdag 18 juni 2019

Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Maandag 17 juni 2019

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Zondag 16 juni 2019

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Zaterdag 15 juni 2019

Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.

Vrijdag 14 juni 2019

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Donderdag 13 juni 2019

Wie met wijzen omgaat, wordt wijs;
maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.

Woensdag 12 juni 2019

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Dinsdag 11 juni 2019

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Maandag 10 juni 2019

Het loon van ootmoed – vreze des Heren
is rijkdom, eer en leven.

Zondag 9 juni 2019

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren.

Zaterdag 8 juni 2019

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Vrijdag 7 juni 2019

Als ik dacht: Mijn voet wankelt –
dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.

Donderdag 6 juni 2019

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Woensdag 5 juni 2019

Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.

Dinsdag 4 juni 2019

Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.

Maandag 3 juni 2019

Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Zondag 2 juni 2019

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.

Zaterdag 1 juni 2019

God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie