DailyVerses.net

Archief (September 2019)

NBV BGT NBG BB

Maandag 30 september 2019

Kolossenzen 4:5-6
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

Zondag 29 september 2019

Spreuken 10:19
Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Zaterdag 28 september 2019

1 Johannes 3:2-3
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Vrijdag 27 september 2019

Romeinen 1:7b
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Donderdag 26 september 2019

Psalmen 119:130
Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Woensdag 25 september 2019

Filemon 1:25
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Dinsdag 24 september 2019

1 Kronieken 29:14
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.

Maandag 23 september 2019

Psalmen 25:6-7
Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.

Zondag 22 september 2019

Efeziërs 4:15
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Zaterdag 21 september 2019

1 Johannes 5:15
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

Vrijdag 20 september 2019

Spreuken 22:7
Een rijke heeft macht over armen,
wie leent, is de slaaf van wie uitleent.

Donderdag 19 september 2019

Johannes 3:5
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.’

Woensdag 18 september 2019

Galaten 6:7
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Dinsdag 17 september 2019

Psalmen 116:1-2
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Maandag 16 september 2019

1 Tessalonicenzen 4:14
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.

Zondag 15 september 2019

Hebreeën 3:4
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Zaterdag 14 september 2019

Psalmen 27:1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Vrijdag 13 september 2019

Matteüs 17:20
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Donderdag 12 september 2019

2 Korintiërs 8:12
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.

Woensdag 11 september 2019

Spreuken 10:32
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Dinsdag 10 september 2019

Marcus 11:25
Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Maandag 9 september 2019

Hebreeën 12:1
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

Zondag 8 september 2019

Psalmen 18:31
Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is hij
voor allen die bij hem schuilen.

Zaterdag 7 september 2019

Titus 2:11-12
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Vrijdag 6 september 2019

Filippenzen 4:13
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

Donderdag 5 september 2019

Spreuken 15:4
Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.

Woensdag 4 september 2019

Galaten 3:26-27
Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Dinsdag 3 september 2019

Deuteronomium 5:29
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.

Maandag 2 september 2019

Psalmen 62:7
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Zondag 1 september 2019

Johannes 14:27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Matteüs 9:13
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: 'Barmhartigheid wil ik, geen offers.' Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
E-mail
Facebook
Twitter
Android