DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2020)

Dinsdag 31 maart 2020

Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Maandag 30 maart 2020

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Zondag 29 maart 2020

Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Zaterdag 28 maart 2020

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.

Vrijdag 27 maart 2020

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.

Donderdag 26 maart 2020

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Woensdag 25 maart 2020

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Dinsdag 24 maart 2020

Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten.

Maandag 23 maart 2020

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.

Zondag 22 maart 2020

Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Zaterdag 21 maart 2020

Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Vrijdag 20 maart 2020

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Donderdag 19 maart 2020

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

Woensdag 18 maart 2020

Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.

Dinsdag 17 maart 2020

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Maandag 16 maart 2020

Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.

Zondag 15 maart 2020

Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;
maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.

Zaterdag 14 maart 2020

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Vrijdag 13 maart 2020

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.

Donderdag 12 maart 2020

Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk,
Hij kroont de ootmoedigen met heil.

Woensdag 11 maart 2020

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Dinsdag 10 maart 2020

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Maandag 9 maart 2020

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.

Zondag 8 maart 2020

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Zaterdag 7 maart 2020

Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.

Vrijdag 6 maart 2020

De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Donderdag 5 maart 2020

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Woensdag 4 maart 2020

Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.

Dinsdag 3 maart 2020

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Maandag 2 maart 2020

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Zondag 1 maart 2020

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Bijbeltekst van de dag

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie