DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Almachtige

«Thine, O LORD is the greatness, and the power, and the glory… 1 Chronicles 29:11»
Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?Behold, I am the Lord, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.For with God nothing shall be impossible.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.Ah Lord God! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee.
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.The earth is the Lord's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.
De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.The Lord maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.
Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.
Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.
Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord.

Bijbeltekst van de dag

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Willekeurige Bijbeltekst

Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...