DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.

Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...