DailyVerses.net

28 Bijbelteksten over Heiligheid


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, “Be holy, for I am holy.”
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.
Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.Search me, O God, and know my heart; Try me, and know my anxieties; And see if there is any wicked way in me, And lead me in the way everlasting.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.Let this mind be in you which was also in Christ Jesus.
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.
Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints.
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.And you shall be holy to Me, for I the Lord am holy, and have separated you from the peoples, that you should be Mine.
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.”
Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.But now having been set free from sin, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life.
Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?
Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.Thus I will magnify Myself and sanctify Myself, and I will be known in the eyes of many nations. Then they shall know that I am the Lord.
Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.
Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.“And I will sanctify My great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst; and the nations shall know that I am the Lord,” says the Lord God, “when I am hallowed in you before their eyes.”
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android