DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Kwaad

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.
En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive.
Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.
Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.
Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.
Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.Hatred stirs up strife, But love covers all sins.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen!
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen.Wash yourselves, make yourselves clean; Put away the evil of your doings from before My eyes. Cease to do evil.
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.
Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen: Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.The face of the Lord is against those who do evil, To cut off the remembrance of them from the earth.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...