DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Nederigheid

«With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love. Ephesians 4:2»
In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.
De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.
Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time.
En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat vóór de eer.Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence.
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.
En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.

Hij moet meer worden, maar ik minder.He must increase, but I must decrease.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...