DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

«To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and… Proverbs 8:13»
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.And because the midwives feared God, he gave them families of their own.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!
En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart, that I may fear your name.

Bijbeltekst van de dag

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Willekeurige Bijbeltekst

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...