DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!
En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; Unite my heart to fear Your name.

Bijbeltekst van de dag

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Willekeurige Bijbeltekst

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...