DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.God “will repay each person according to what they have done.”
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

Bijbeltekst van de dag

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...