DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Straf

«Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet en keer u niet… Spreuken 3:11-12»
Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.
Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more.
Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.Behold, blessed is the one whom God reproves; therefore despise not the discipline of the Almighty.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.
Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen.Then the Lord knows how to rescue the godly from trials, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.
De Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.The Lord watches over the sojourners; he upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin.
Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.

Bijbeltekst van de dag

Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...