DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Straf

Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction; For whom the Lord loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.
Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.
Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.If a person sins, and commits any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he does not know it, yet he is guilty and shall bear his iniquity.
Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.But he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required; and to whom much has been committed, of him they will ask the more.
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.
Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.Repent, and turn from all your transgressions, so that iniquity will not be your ruin.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.Behold, happy is the man whom God corrects; Therefore do not despise the chastening of the Almighty.
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.
Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.
Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.
Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen.Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.
Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.But the free gift is not like the offense. For if by the one man’s offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one Man, Jesus Christ, abounded to many.
De Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.The Lord watches over the strangers; He relieves the fatherless and widow; But the way of the wicked He turns upside down.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men.

Bijbeltekst van de dag

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...