DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Éphésiens 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages: rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.»
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.Celui qui acquiert du bon sens s’aime lui-même; celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.En effet, avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.L'homme prudent voit le mal et se met à l’abri, mais ceux qui manquent d’expérience vont de l’avant et en subissent les conséquences.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Tout comme le fer aiguise le fer, l’homme s’aiguise au contact de son prochain.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence!
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Même le fou, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...