DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«The LORD bless thee, and keep thee: The LORD make his face… Numbers 6:24-26»
De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.
En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden, maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen.It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...