DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vreugde

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.
Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul.
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it.
Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation.
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.
Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.I will greatly rejoice in the Lord; my soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation; he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.
Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.So that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company.
Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.For the Lord takes pleasure in his people; he adorns the humble with salvation.
Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.But godliness with contentment is great gain.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Willekeurige Bijbeltekst

Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...