DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Omdat'

 • Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
 • Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is.
 • Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!
 • Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid,
  over uw verlossing juicht mijn hart.
  Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
 • Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
 • Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
  omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
 • Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
 • En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.
 • Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
 • Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen.
 • Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.
 • Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
  en de hongerende ziel met het goede vervuld.
 • Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
 • Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
 • En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
 • Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
 • Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven,
  niet hun arm heeft hen gered,
  maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn,
  omdat Gij in hen een welbehagen hadt.
 • En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
 • Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.
 • Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
 • En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
 • U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
 • De Rots, wiens werk volkomen is,
  omdat al zijn wegen recht zijn;
  een God van trouw, zonder onrecht,
  rechtvaardig en waarachtig is Hij.
 • Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
  mij in de schoot van mijn moeder geweven.
  Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
  wonderbaar zijn uw werken;
  mijn ziel weet dat zeer wel.
 • Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie