DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Over'

 • En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 • Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
  ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.
 • En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
 • Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.
 • De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
 • De verlossing is van de Here,
  uw zegen zij over uw volk. sela
 • De rijke heerst over de armen,
  en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
 • Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.
 • Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
  gelijk wij op U hopen.
 • Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
 • Verhef U boven de hemelen, o God;
  uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.
 • De Here zegene u en behoede u;
  de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
  de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
 • De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons,
  en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
  ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
 • Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
 • Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
 • Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,
  verlos mij door uw goedertierenheid.
 • Verhef U boven de hemelen, o God,
  uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.
 • Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.
 • Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
 • Watervloed roept tot watervloed
  bij het gebruis uwer stromen;
  al uw baren en golven
  slaan over mij heen.
 • Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
  laat generlei onrecht over mij heersen.
 • Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
 • Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
  tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
  en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
  over hen die zijn verbond onderhouden,
  en aan zijn bevelen denken om die te doen.
 • De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer,
  wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.
 • De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie