DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Zou'

 • God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
  Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?
 • De Here is mijn licht en mijn heil,
  voor wie zou ik vrezen?
  De Here is mijns levens veste,
  voor wie zou ik vervaard zijn?
 • Als een getuige, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.
 • Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.
 • Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
 • Op God, wiens woord ik prijs.
  Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
  wat zou vlees mij aandoen?
 • Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
  waarheen vlieden voor uw aangezicht?
  Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
  of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.
 • Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
 • De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
  wat zou een mens mij doen?
 • Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.
 • De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.
 • En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
 • In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
 • Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
  mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
 • Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
 • Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.
 • Ik had met mijn ogen een verbond gesloten,
  hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?
 • Want Hij weet, hoe mijn wandel is;
  toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn.
  Mijn voet bleef vast in zijn spoor,
  ik hield zijn weg zonder af te buigen.
 • Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
 • Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
 • Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
 • Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen?
 • Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
  De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
  wat zou een mens mij doen?
 • Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.
 • Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie