DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Jeremias 29:13 »

NBV BGT NBG BB
X
ARC
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se o buscardes, o achareis; porém, se o deixardes, vos deixará.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Buscai o Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Fui buscado pelos que não perguntavam por mim; fui achado por aqueles que me não buscavam; a um povo que se não chamava do meu nome eu disse: Eis-me aqui.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará convosco, como dizeis.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android