DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Jeremiah 29:13 »
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live.”
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
NIV | God
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Bijbeltekst van de dag
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.