DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Apríl 2015)

>

30. apríla 2015

Efezanom 4:15Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.

29. apríla 2015

Zjavenie 22:21Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

28. apríla 2015

Žalm 62:7Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

27. apríla 2015

Skutky 4:32Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

26. apríla 2015

1. Kroník 29:14Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

25. apríla 2015

Žalm 66:17Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.

24. apríla 2015

1. Samuelova 16:7Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“

23. apríla 2015

Ján 3:16Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

22. apríla 2015

Žalm 119:114Ty si mi ochrana a záštita,
na tvoje slovo sa najviac spolieham.

21. apríla 2015

Galaťanom 3:26-27Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.

20. apríla 2015

Lukáš 12:6-7Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!

19. apríla 2015

Žalm 16:2Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“

18. apríla 2015

Jozue 1:9Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

17. apríla 2015

Kolosanom 3:14Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

16. apríla 2015

Príslovia 21:2Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

15. apríla 2015

Hebrejom 13:5Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

14. apríla 2015

2. Korinťanom 10:17-18Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

13. apríla 2015

Žalm 37:7Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

12. apríla 2015

Galaťanom 6:7Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

11. apríla 2015

1. Korinťanom 15:58A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

10. apríla 2015

Žalm 119:130Výklad tvojich slov osvecuje,
maličkým dáva chápavosť.

9. apríla 2015

2. Petrov 3:9Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

8. apríla 2015

Jakub 3:17Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.

7. apríla 2015

Žalm 94:19A keď sa v mojom srdci kopia starosti,
vzpružuje ma tvoja potecha.

6. apríla 2015

Rimanom 8:32Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!

5. apríla 2015

Lukáš 24:6-7Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«

4. apríla 2015

Izaiáš 53:3Opovrhnutý a posledný z ľudí,
muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár,
opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

3. apríla 2015

Izaiáš 53:5On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.

2. apríla 2015

Žalm 56:5Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham a nebojím sa:
veď čože mi môže urobiť človek?

1. apríla 2015

Izaiáš 33:22Lebo Pán je naším sudcom,
Pán naším zákonodarcom.
Pán je naším kráľom, on nás spasí.

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil;
u Pána je spása.

Náhodný Biblický verš

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!