DailyVerses.net
<

Archív (Marec 2017)

>

31. marca 2017

Genezis 1:1-2
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

30. marca 2017

Marek 1:15
Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

29. marca 2017

Príslovia 10:32
Ústa spravodlivého vedia, čo je milé,
kým ústa bezbožných prevrátenosti.

28. marca 2017

1. Korinťanom 13:2
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

27. marca 2017

2. Kráľov 20:5
Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu.

26. marca 2017

Žalmy 121:7-8
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

25. marca 2017

Ján 4:24
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

24. marca 2017

1. Jánov 5:11
A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.

23. marca 2017

Príslovia 22:4
Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

22. marca 2017

Matúš 24:35
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

21. marca 2017

2. Kroník 30:9b
Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.

20. marca 2017

Žalmy 42:2
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.

19. marca 2017

Daniel 2:22
On odhaľuje hlboké a skryté veci,
vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.

18. marca 2017

Efezanom 3:16-17
Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

17. marca 2017

Žalmy 90:4
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

16. marca 2017

Jozue 1:8
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

15. marca 2017

1. Jánov 4:11
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

14. marca 2017

Žalmy 31:2
Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;
vysloboď ma, veď si spravodlivý.

13. marca 2017

1. Korinťanom 10:31
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

12. marca 2017

Jakub 5:16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

11. marca 2017

Žalmy 9:3
V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

10. marca 2017

Izaiáš 49:15-16
Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

9. marca 2017

2. Solúnčanom 1:3
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

8. marca 2017

Žalmy 37:21
Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

7. marca 2017

1. Kroník 29:11
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

6. marca 2017

Ján 16:7
Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

5. marca 2017

Žalmy 90:2
Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.

4. marca 2017

Efezanom 4:32
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

3. marca 2017

1. Timotejovi 6:10
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

2. marca 2017

Príslovia 3:1-2
Syn môj, nezabudni moju náuku
a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.

1. marca 2017

Jeremiáš 29:11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Komentárov
Biblický verš dňa
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android