DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2017)

Vrijdag 31 maart 2017

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Donderdag 30 maart 2017

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Woensdag 29 maart 2017

De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Dinsdag 28 maart 2017

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.

Maandag 27 maart 2017

Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren.

Zondag 26 maart 2017

De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Zaterdag 25 maart 2017

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Vrijdag 24 maart 2017

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

Donderdag 23 maart 2017

Het loon van ootmoed – vreze des Heren
is rijkdom, eer en leven.

Woensdag 22 maart 2017

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Dinsdag 21 maart 2017

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.

Maandag 20 maart 2017

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Zondag 19 maart 2017

Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.

Zaterdag 18 maart 2017

Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

Vrijdag 17 maart 2017

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Donderdag 16 maart 2017

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Woensdag 15 maart 2017

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

Dinsdag 14 maart 2017

Bij U, Here, schuil ik,
laat mij nimmer beschaamd worden.
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.

Maandag 13 maart 2017

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Zondag 12 maart 2017

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Zaterdag 11 maart 2017

In U wil ik mij verheugen en juichen,
uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.

Vrijdag 10 maart 2017

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Donderdag 9 maart 2017

Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.

Woensdag 8 maart 2017

De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.

Dinsdag 7 maart 2017

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.

Maandag 6 maart 2017

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Zondag 5 maart 2017

Eer de bergen geboren waren,
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Zaterdag 4 maart 2017

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Vrijdag 3 maart 2017

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Donderdag 2 maart 2017

Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.

Woensdag 1 maart 2017

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Bijbeltekst van de dag

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie