DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

«He that is slow to wrath is of great understanding: but he… Proverbs 14:29»
Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.
In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.
En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.
Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich.For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.
En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...