DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente… Sofonia 3:17»
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Non ti ho io comandato: Sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto».
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.Ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.Nell'ora della paura, io in te confido.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Tu sei davvero grande Signore Dio! Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Infatti, chi trova me trova la vita, e ottiene favore dal Signore.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene».
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba.

Bijbeltekst van de dag

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...