DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Goedheid

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?And who is he who will harm you if you become followers of what is good?
Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.
Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.
Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.

Bijbeltekst van de dag

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...