DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...