DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Proverbes 27:19»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Eternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Que votre parure ne soit pas une parure extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Mais l'Eternel dit à Samuel: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l’Eternel n’a pas le même regard que l’homme: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel!
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, toi qui me rachètes!
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...