DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Kwaad

«Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21»
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.
Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.
Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.
Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight; stop doing wrong.
Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.
Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...