DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Kwaad

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in From this time forth, and even forevermore.
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.But as for you, you meant evil against me; but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive.
Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.
Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.
Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.You who love the Lord, hate evil! He preserves the souls of His saints; He delivers them out of the hand of the wicked.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.Hatred stirs up strife, But love covers all sins.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen!
Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.Wash yourselves, make yourselves clean; Put away the evil of your doings from before My eyes. Cease to do evil.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.And do not lead us into temptation, But deliver us from the evil one. For Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.The face of the Lord is against those who do evil, To cut off the remembrance of them from the earth.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...