DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bijbelteksten over Liegen

« 1 Peter 3:10-11 »
Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Een betrouwbaar getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Bijbeltekst van de dag
Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies