DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

Bijbelteksten over Vrede

«O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o… Números 6:24-26»
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano; aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.A misericórdia, e a paz, e o amor vos sejam multiplicadas.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será convosco.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra.
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.

De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Willekeurige Bijbeltekst

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...