DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.May mercy, peace, and love be multiplied to you.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.Great peace have those who love your law; nothing can make them stumble.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth!
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, “Your God reigns.”
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.

De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...