DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«The LORD bless thee, and keep thee: The LORD make his face… Numbers 6:24-26»
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.

De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.The Lord will give strength unto his people; the Lord will bless his people with peace.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...