DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android