DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« 1 Chroniques 16:11 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Ayez recours à l'Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu, il m’a délivré de toutes mes frayeurs.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, Eternel!
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Ayez recours à l’Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Recherchez l'Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu'il est près!
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.En effet, voici ce que dit l'Eternel à la communauté d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez!
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur; c'est une faveur qu'il a reçue de l'Eternel.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: «Me voici! Me voici!» à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun bien.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Eternel, le Dieu de l’univers, sera avec vous, comme vous le dites.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Eternel, tu m’examines et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme: si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android