DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2013)

Maandag 30 september 2013

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Zondag 29 september 2013

Het loon van ootmoed – vreze des Heren
is rijkdom, eer en leven.

Zaterdag 28 september 2013

Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.

Vrijdag 27 september 2013

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Donderdag 26 september 2013

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Woensdag 25 september 2013

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Dinsdag 24 september 2013

Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

Maandag 23 september 2013

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Zondag 22 september 2013

En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

Zaterdag 21 september 2013

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Vrijdag 20 september 2013

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Donderdag 19 september 2013

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.

Woensdag 18 september 2013

In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet,
maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.

Dinsdag 17 september 2013

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Maandag 16 september 2013

Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

Zondag 15 september 2013

En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Zaterdag 14 september 2013

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Vrijdag 13 september 2013

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Donderdag 12 september 2013

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Woensdag 11 september 2013

Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.

Dinsdag 10 september 2013

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Maandag 9 september 2013

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.

Zondag 8 september 2013

Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Zaterdag 7 september 2013

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Vrijdag 6 september 2013

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Donderdag 5 september 2013

Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.

Woensdag 4 september 2013

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.

Dinsdag 3 september 2013

Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Maandag 2 september 2013

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Zondag 1 september 2013

Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid,
uw troon staat van geslacht tot geslacht.

Bijbeltekst van de dag

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie