DailyVerses.net

Archief (December 2016)

NBV BGT NBG BB

Zaterdag 31 december 2016

Romeinen 15:13
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Vrijdag 30 december 2016

Handelingen 17:30
God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen.

Donderdag 29 december 2016

Spreuken 10:9
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

Woensdag 28 december 2016

Marcus 9:35
Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'

Dinsdag 27 december 2016

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Maandag 26 december 2016

Psalmen 103:12
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Zondag 25 december 2016

Lucas 2:14
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Zaterdag 24 december 2016

Lucas 2:4-5
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Vrijdag 23 december 2016

Psalmen 31:17
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Donderdag 22 december 2016

Exodus 23:25
Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Woensdag 21 december 2016

Kolossenzen 3:16
Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Dinsdag 20 december 2016

Psalmen 9:2
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.

Maandag 19 december 2016

Filippenzen 2:14-16a
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

Zondag 18 december 2016

Jesaja 25:1
HEER, u bent mijn God.
Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
u hebt uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.

Zaterdag 17 december 2016

Spreuken 23:5
Zodra je op rijkdom afvliegt,
is die al verdwenen.
Hij krijgt vleugels, plotseling,
en vliegt als een arend weg.

Vrijdag 16 december 2016

1 Petrus 1:15-16
Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig.'

Donderdag 15 december 2016

2 Kronieken 15:2b
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.

Woensdag 14 december 2016

Psalmen 37:28
Want de HEER heeft gerechtigheid lief,
wie hem trouw zijn, verlaat hij niet.
Zij blijven voor eeuwig behouden,
maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.

Dinsdag 13 december 2016

1 Korintiërs 13:4-5
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

Maandag 12 december 2016

Johannes 12:26
Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Zondag 11 december 2016

Spreuken 3:7-8
Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.

Zaterdag 10 december 2016

Handelingen 2:21
Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

Vrijdag 9 december 2016

2 Timoteüs 4:18
De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Donderdag 8 december 2016

Psalmen 23:6
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Woensdag 7 december 2016

1 Korintiërs 10:24
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Dinsdag 6 december 2016

Jozua 23:14
Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.

Maandag 5 december 2016

Spreuken 16:16
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Zondag 4 december 2016

1 Korintiërs 8:6
Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Zaterdag 3 december 2016

Kolossenzen 2:16-17
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

Vrijdag 2 december 2016

Psalmen 67:8
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Donderdag 1 december 2016

1 Johannes 2:15
Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android